Kommentar till ekonomin

Stockholm den 8 mars 2012
Bilaga till ekonomisk rapport till Kulturförvaltningen Stockholms stad

Kommentarer till den ekonomiska redovisningen från Palatset Riddarholmen AB i kk, verksamhetsåret 2011

Bakgrund:

Det blir lite märkligt att redovisa verksamheten för 2011 när vi vet att 17 dagar efter denna redovisningsperiods slut så gick Palatset Riddarholmen AB i konkurs.

De stöd som Palatset, som organisation, erhållit sedan starten 2008 har varit årliga projektstöd till verksamhetsutbudet inom organisationen. 2008 genomförde vi en förstudie och 2009 beslutades att dra igång projektet. Samma år startade även verksamheten, framförallt genom VIPP, Palatsets delaktighetsprojekt men även genom aktiviteter och nätverkande inom Stockholms kulturaktörer, skolor och andra organisationer. Vi byggde upp verksamheten genom att ha verksamhet. Genom detta kunde vi testa, utveckla och skapa verksamheter som sen skulle flytta in i det färdiga huset 2011. Vi har genomfört ett antal festivaler, seminarier, träffat tusentals ungdomar och aktörer. Vi har haft aktiviteter, ibland nästan varje kväll, under åren fram till invigning.

Stockholms stads kulturförvaltning har varit mycket tydlig med att inga medel från Stockholms stad får gå till det fysiska huset i form av investeringar, byggnationer, projekteringskostnader eller därmed likställt. Visserligen kommunicerar man inte detta politiskt, där det i media ofta framstår som  att Stockholms stad varit med och renoverat och verksamhetsanpassat huset.

Men för att göra detta klart en gång för alla, så har inte en enda krona från Stockholms stads bidrag gått till projektering, byggnation eller inredning i Gamla riksarkivet. Staden har med andra ord inga investeringar i huset och har därmed, i juridisk mening, inte heller förlorat något med konkursen.

Varje år sedan 2008, då vi erhållit stöd av staden, har det redovisats och löpande godkänts. Varje år har varit ett projekt som avslutats. Så även för år 2011. Varje år har vi haft en bra och omfattande verksamhet vars kvalitet aldrig ifrågasatts. Så även för 2011.

Palatset blev ett projekt, som utvecklades med projektstöd. Därmed så blev Palatsets möjligheter att inte kunna åtnjuta verksamhetsstöd en begränsning. Att bygga en verksamhet av Palatsets omfattning på projektstöd är orimligt.
Palatset blev bara ett projekt. Ett projekt med en början och ett slut.

Ekonomisk redovisning verksamhetsåret 2011.

Bifogat finns en sammanställning av intäkter och utgifter fram till den 31/12 -2011.

Av denna framgår att Stockholms stads bidrag, som vi redovisade i ansökan, endast gått till kulturaktörer, dvs aktörer från framför allt Stockholm. Det gäller organisationer, teatergrupper, musiker, dansare, cirkusartister m.fl. Vidare ingår i fördelningen för anställda även kulturaktörer i form av pedagoger, författare, stödpersoner m.fl. Dessa redovisas i annan bilaga.

Bidrag från Stockholms stad för 2011: 4 000 000 motsvarande 9% av budget
- 2 500 000 till aktörer, f-skatt
- 1 000 000 till anställda aktörer, pedagoger m.fl
-    500 000 till verksamhetsrelaterade kostnader såsom dekor, rekvisita, transporter, förbr.mtrl, mm.
Totalt förbrukat under 2011 4.000 000

Landstinget och Kulturrådet har en liknande proportionell fördelning.

Observera att den redovisade summan 4 miljoner även har utbetalts. Det fanns en skuld vid årsskiftet på ca 500 000 i leverantörsskulder till aktörer men den är inte inräknad. Alla bidrag från samtliga bidragsgivare har alltså betalts ut till fullo till aktörer.

Man skulle kunna säga att Palatsets blev en arrangör och förmedlare av bidrag vidare ut i Stockholms kulturliv. Vissa av aktörerna har säkert stöd från staden via andra bidrag men det är inget vi tittat närmare på. Många hade det inte.

Under året har Palatset haft ca 70 000 besökare. Denna summa kommer vi fram till om vi använder oss av Stockholms stad/Kulturhusets beräkningssätt för att räkna antalet besökare. När det gäller antalet räknade, betalande besökare i grundverksamheten from 1 okt är de ca 25 000. Övriga besökare är till verksamheten under året i övrigt och till konferenser, event, restaurang  mm.

Den här redovisningen gäller verksamhetsåret 2011 vilken härmed är avslutad. Att Palatset gick i konkurs 17:e januari är dock ett faktum. Det betyder att verksamheten i bolaget har upphört. Konkursförvaltare har tagit över verksamheten och ingen årsredovisning eller revision utförs i bolaget.

Jag svarar gärna på frågor. När det gäller konkursen och vad som ledde fram till den, kommer det särskilda skrivelser om detta både från konkursförvaltaren och från bolaget.

Med detta tackar vi er för ert stöd och menar att vi till fullo uppfyllt de åtaganden vi har haft för verksamhetsåret 2011 och att vi förbrukat Stockholm stads bidrag mer än väl i enlighet med vår ansökan.

Nu får vi bara hoppas att Palatset i någon form skall återuppstå igen.

Stockholm den 8 mars 2012

Anders Bergh
Palatset Riddarholmen AB i kk